Algemene voorwaarden

First Impression Audiovisual B.V. (KvK-nummer: 64847268), First Impression Events B.V. (KvK-nummer: 78123941), First Impression Solutions B.V. (KvK-nummer: 73359874), First Impression International B.V. (KvK-nummer: 82224528), First Impression France SAS (RCS: Paris B 917 846 834) en First Impression Germany GMBH (Amtsgericht: HRB 18790)

Maidstone 24

5026 SK Tilburg

Artikel 1:                      Toepasselijkheid, definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aflevering: het feitelijk ter beschikking stellen van de zaken aan Wederpartij dan wel het moment waarop overeengekomen werkzaamheden door First Impression worden afgerond en het werk gereed is voor oplevering;

First Impression: First Impression Audiovisual B.V. en/of First Impression Events B.V. en/of First Impression Solutions B.V. en/of First Impression International B.V. en/of First Impression France SAS en/of First Impression Germany GMBH.

Schriftelijk: hieronder wordt mede begrepen per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld;

Wederpartij: de wederpartij van First Impression. Deze partij kan koper en/of huurder van goederen en/of opdrachtgever zijn, of krachtens enige andere rechtsbetrekking partij van First Impression zijn.

Artikel 2:                      Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. De bepalingen uit hoofdstuk 1 van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsverhouding tussen First Impression en Wederpartij. In hoofdstuk 2 zijn aanvullende bepalingen opgenomen ter zake in dat hoofdstuk nader genoemde specifieke rechtsverhoudingen. Deze bepalingen zijn naast de bepalingen uit hoofdstuk 1 van toepassing.
 2. Ingeval van strijdigheid van bepalingen opgenomen in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, prevaleren de bepalingen in hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 1 – Algemene  Bepalingen

Artikel 3:                      Uitbreiding beschermde personen – derdenbeding

Deze voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van aan First Impression gelieerde rechtspersonen, de (middellijk) bestuurders en aandeelhouders van First Impression en aan hen gelieerde rechtspersonen. Daarnaast zijn deze voorwaarden van toepassing ten behoeve van alle voor First Impression en gelieerde rechtspersonen werkzame personen, waaronder ingeschakelde derden. Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen als ware zij First Impression.

Artikel 4:                      Aanbiedingen, offertes

 1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van First Impression zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door Wederpartij aanvaard, dan heeft First Impression het recht het aanbod uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De door First Impression in aanbiedingen, offertes en/of prijslijsten gehanteerde en vermelde prijzen zijn exclusief btw en eventuele kosten, zoals transport- en administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Tussen First Impression en Wederpartij komt een overeenkomst pas tot stand, als First Impression dit aan Wederpartij schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien First Impression een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.
 4. First Impression is gerechtigd om de tussen partijen overeengekomen prijs te verhogen Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor First Impression (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen welke het gevolg zijn van (wijzigingen in) wet- en regelgeving, valutaschommelingen of prijswijzigingen bij de door First Impression ingeschakelde toeleveranciers of derden of niet-beschikbaarheid van de zaken bij de doorgaans door First Impression gebruikte (toe-)leveranciers.

Artikel 5:                      Uitvoering van de overeenkomst

 1. Wederpartij is gehouden alle voor de uitvoering van de overeenkomst door First Impression benodigde gegevens tijdig aan te leveren, al dan niet op eerste verzoek van First Impression. Wanneer benodigde gegevens niet tijdig worden verstrekt dan wel onjuist zijn, is Wederpartij gehouden de voor First Impression hieruit voortvloeiende kosten te vergoeden.
 2. Technische en andere eisen die door Wederpartij aan de te leveren of tot stand te brengen zaken worden gesteld en die afwijken van de in de branche gebruikelijke eisen in Nederland, dienen voor het sluiten van de overeenkomst door Wederpartij nadrukkelijk en schriftelijk te worden gemeld.
 3. First Impression is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het wijzigingen betreft – aan de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie – die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften, en indien het geringe wijzigingen betreft die een verbetering betekenen.
 4. First Impression zal de overeengekomen werkzaamheden uitvoeren naar beste inzicht en vermogen. Ten aanzien van de overeengekomen werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis.
 5. First Impression bepaalt – vanzelfsprekend in overleg met Wederpartij – de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en bepaalt wie de werkzaamheden uitvoert. Het is First Impression toegestaan om derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 6:                      Verplichtingen Wederpartij

 1. Wederpartij dient er voorts voor te zorgen dat:
  1. First Impression op de vooraf bekendgemaakte en overeengekomen werktijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften en de uitvoering van de werkzaamheden dient niet te worden belemmerd door (vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden van) andere door Wederpartij ingeschakelde derden dan wel medewerkers van Wederpartij;
  2. de door Wederpartij aan First Impression verstrekte informatiedragers en overige hardware, elektronische bestanden, software en dergelijke vrij zijn van virussen en/of defecten;
  3. de door Wederpartij gebruikte systemen, hard- en software en overige data infrastructuur (afdoende) beveiligd zijn;
  4. de door Wederpartij aan First Impression verstrekte instructies, informatie, ontwerpen en/of andere stukken en/of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of materialen de rechten van derden niet schenden;
  5. First Impression tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
  6. First Impression voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de eventueel voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water of specifieke door de Wederpartij gewenste hulpmiddelen c.q. voorzieningen. De energiekosten zijn voor rekening van Wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van de benodigde energie zijn voor rekening van Wederpartij;
  7. de locatie waar zaken van First Impression opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.
 2. Het risico van zaken die zich vanwege de uit te voeren werkzaamheden onder het beheer van First Impression bevinden, blijft bij Wederpartij berusten.
 3. Wanneer Wederpartij zich niet (tijdig) houdt aan haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel, dan is First Impression gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en dient Wederpartij eventuele extra kosten – waaronder verloren arbeidsuren – aan First Impression te vergoeden.
 4. Wederpartij vrijwaart First Impression voor alle aanspraken van derden die het gevolg zijn van het niet door Wederpartij voldoen aan de in dit artikel genoemde verplichtingen. Wederpartij is gehouden alle door First Impression ter zake geleden schade te vergoeden, waaronder de volledige kosten van verweer.

Artikel 7:                      Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Aflevering van zaken gebeurt op de door Wederpartij aangewezen locatie. Transport van zaken naar Wederpartij vindt plaats voor rekening en risico van Wederpartij. Wederpartij kan zich tegen deze risico’s verzekeren. Indien en voor zover First Impression de zaken niet slechts levert, maar ook installeert, kan (uitsluitend) First Impression ook besluiten de zaken voor haar rekening en risico en op een door haar te bepalen wijze te vervoeren naar de door de Wederpartij aangewezen locatie.
 2. Indien tussen Partijen wordt overeengekomen dat First Impression zelf (aldus niet met tussenkomst van een derde) de zaken bij Wederpartij levert, dan geschiedt de levering voor rekening en risico van First Impression.
 3. Tussen partijen overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. First Impression spant zich vanzelfsprekend in om vermelde oplevertermijnen te halen.

Artikel 8:                      Meerwerk

acturatie van meerwerk geschiedt direct na uitvoering van het meerwerk ineens nadat de werkzaamheden door First Impression zijn afgerond. Op het verrichte meerwerk is het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 9:               Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

 1. Nadat First Impression haar werkzaamheden bij de Wederpartij heeft afgerond meldt zij dit bij de Wederpartij. De Wederpartij dient het werk vervolgens te keuren en te aanvaarden, al dan niet onder voorbehoud van opleverpunten. Bij ingebruikname van het werk wordt het werk als opgeleverd beschouwd en wordt het werk geacht stilzwijgend te zijn aanvaard door de Wederpartij.
 2. Na oplevering is het werk voor risico van de Wederpartij.
 3. First Impression is ontslagen van de aansprakelijkheid voor de gebreken die de Wederpartij op het moment van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 4. Indien en voor zover een (gedeelte van de) tussen partijen gesloten overeenkomst wordt aangemerkt als koopovereenkomst dan wel indien sprake is van een ‘gemengde overeenkomst’ dan dienen niet-zichtbare gebreken na (op)levering binnen 14 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen een jaar na Aflevering schriftelijk te worden gemeld aan First Impression, op straffe van verval van recht.
 5. In het geval de Wederpartij bepaalde goederen wenst te retourneren, is First Impression gerechtigd de navolgende ‘Restocking fee’ in rekening te brengen:
 • In het geval van niet geïnstalleerde zaken waarvan de originele verpakking nog aanwezig en in goede staat is: 50 % van het aankoopbedrag.
 • Bij reeds geïnstalleerde zaken waarvan de verpakking niet meer aanwezig is: 75 % van het aankoopbedrag, mits de installatie van de goederen zonder schade ongedaan kan worden gemaakt.
 • In het geval van maatwerkproducten: 100% van de overeengekomen prijs.

Artikel 10:            Opzegging en beëindiging met wederzijds goedvinden

 1. Voor zover sprake is van een overeenkomst van opdracht kan Wederpartij de overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen maar slechts wegens gewichtige redenen als bedoeld in artikel 7:408 lid 2 BW.
 2. In geval van tussentijdse opzegging wegens gewichtige redenen is Wederpartij een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:411 BW.
 3. In het geval sprake is van een licentieovereenkomst ten behoeve van door First Impression ontwikkelde software dan wordt deze licentie verstrekt voor een periode van één jaar, tenzij tussen partijen anders wordt overeengekomen. De initiële periode wordt na afloop steeds automatisch met een periode van één jaar verlengd, behoudens tijdige schriftelijke opzegging door een der Partijen met inachtneming van een termijn van minimaal één maand voor het einde van de relevante periode.

Artikel 11:                Aansprakelijkheid

 1. First Impression is verzekerd voor schade die wereldwijd is ontstaan en die verband houdt met door haar (op)geleverde zaken of de uitvoering van werkzaamheden tot een maximumbedrag van € 2.500.000,– per aanspraak en € 5.000.000,– per jaar.
 2. De aansprakelijkheid van First Impression is beperkt tot het bedrag dat de verzekering van First Impression uitkeert, vermeerdert met het eigen risico. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één Gebeurtenis.
 3. Indien de verzekering om wat voor reden dan ook geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is ieder recht op vergoeding van Wederpartij jegens First Impression beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de prestatie van First Impression gedurende het tijdsvlak waarin de Gebeurtenis plaatsvond, tenzij de Gebeurtenis het gevolg is van of ziet op een individueel gefactureerde prestatie of een individualiseerbaar gedeelte daarvan, in welk geval vergoeding beperkt is tot maximaal de factuurwaarde daarvan. Bij iedere overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, geldt dat de aansprakelijkheid beperkt is tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. Van Wederpartij komt nooit voor vergoeding in aanmerking:
 • indirecte schade als bedrijfsschade/gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
 • immateriële schade;
 • in het kader van Artikel 9: door Wederpartij, binnen de hersteltermijn van First Impression gemaakte kosten (bijvoorbeeld controle-/verzendkosten)
 1. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van First Impression of van met de leiding van haar bedrijf belaste personen.
 2. Wederpartij vrijwaart First Impression voor alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de door First Impression uitgevoerde overeenkomst. Wederpartij is gehouden alle door First Impression in dit verband geleden schade waaronder de volledige kosten van verweer tegen een vordering van de derde te vergoeden.
 3. Iedere rechtsvordering van Wederpartij jegens First Impression vervalt na een jaar nadat Wederpartij daarmee bekend werd en/of diens rechtsvordering jegens First Impression geldend kon maken.

Artikel 12:                Betaling

 1. Betaling van door First Impression verzonden facturen dient plaats te vinden binnen 30 dagen. Indien Partijen een maandbedrag zijn overeenkomen – al dan niet op basis van een maandelijkse licentie voor het gebruik van software – dient dit maandelijks overeengekomen bedrag bij vooruitbetaling uiterlijk op de eerste dag van de maand door First Impression te zijn ontvangen.
 2. First Impression is gerechtigd tot het uitvoeren van een kredietcheck met betrekking tot Wederpartij. Indien uit een kredietcheck naar de mening van First Impression een negatief oordeel over de kredietwaardigheid van Wederpartij volgt, is First Impression steeds gerechtigd om te eisen dat betaling dient te geschieden voordat de levering en/of uitvoering plaatsvindt, ongeacht of de factuurtermijn als bedoeld in artikel 12.1 reeds is verstreken. Indien Wederpartij in verzuim raakt ter zake een op hem jegens First Impression rustende betalingsverplichting dan is Wederpartij over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand alsmede de buitengerechtelijke incassokosten die worden vastgesteld op 15% van het openstaande factuurbedrag.
 3. First Impression is steeds bevoegd om al hetgeen zij al dan niet opeisbaar van Wederpartij en/op een aan Wederpartij gelieerde onderneming te vorderen heeft te verrekenen met een eventuele tegenvordering van Wederpartij en/op een aan Wederpartij gelieerde onderneming. Wederpartij is zonder toestemming van First Impression niet bevoegd om zijn eventuele vorderingen op First Impression te verrekenen. Wederpartij komt jegens First Impression geen enkel opschortingsrecht toe. Onder ‘een aan Wederpartij gelieerde onderneming’ wordt verstaan de onderneming die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoort, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.

Artikel 13:            Geheimhouding

Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding ten aanzien van de informatie die er met betrekking tot de andere partij bekend is geworden en waarvan kan en mag worden aangenomen dat mededeling hiervan aan derden de belangen van deze partij zal schaden. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

Artikel 14:                Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom verband houdende met de op grond van de overeenkomst ontwikkelde en/of aan Wederpartij ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal en de daarmee gemaakte toepassingsprogramma’s en overige verrichte prestaties daarvan, berusten uitsluitend bij First Impression, haar licentiegevers en/of haar toeleveranciers en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij in het kader van de offerte en/of overeenkomst.
 2. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die aan Wederpartij bij deze Algemene Voorwaarden, de overeenkomst tussen partijen en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden, niet verpandbaar en niet sublicentieerbaar. Bij overtreding van het hiervoor bepaalde door Wederpartij verbeurt Wederpartij aan First Impression een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,– per overtreding en € 5.000,– per week, dat de overtreding voortduurt. Daarnaast behoudt First Impression haar recht op vergoeding van de volledig geleden schade.
 3. First Impression behoudt het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden/ diensten toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Indien en voor zover er sprake is van programmatuur die specifiek is ontwikkeld voor Wederpartij berusten de intellectuele eigendomsrechten ter zake de voor Wederpartij ontwikkelde programmatuur bij Wederpartij. Ter zake van onderliggende ‘basissoftware’ geldt dat het intellectueel eigendomsrecht op deze software bij First Impression berust. Op het gebruik van deze software ten behoeve van de vervaardigde maatwerksoftware verkrijgt Wederpartij een eeuwigdurende gebruikerslicentie om niet. De verkregen intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen aan Wederpartij nadat de overeenkomst volledig is uitgevoerd én Wederpartij aan haar contractuele (betalings-) verplichtingen jegens First Impression heeft voldaan.

Artikel 15:            Zekerheid

 1. Het eigendom van door First Impression geleverde zaken zoals hardware gaat pas over zodra alle vorderingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) zijn voldaan.
 2. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door Wederpartij niet worden verwerkt en slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 3. Wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. Wederpartij dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van First Impression ter inzage te geven.

Artikel 16:                Overmacht

 1. Tijdens overmachtsituaties conform artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek, daarbij begrepen een epidemie of pandemie, worden de leverings- en andere verplichtingen van First Impression opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door First Impression niet mogelijk is langer duurt dan redelijkerwijs van één van beide Partijen kan worden gevergd dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat partijen in dat geval over en weer tot enige vergoeding gehouden zijn.
 2. Indien First Impression bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17:                Opeisbaarheid vorderingen & opschorting/ontbinding

Alle vorderingen van First Impression op wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in het geval:

 • Wederpartij in verzuim raakt met betrekking tot één van zijn/haar verplichtingen jegens First Impression;
 • na het sluiten van de overeenkomst aan First Impression ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • Wederpartij in verzuim is met betrekking tot zijn verplichtingen jegens zijn (huis)bank.
 • door wederpartij of een derde: ter zake wederpartij, surseance, faillissement, enige (vorm van) insolventieprocedure of gerechtelijke of buitengerechtelijke schuldsanering wordt aangevraagd of aangeboden of; beslag wordt gelegd op een substantieel deel van de goederen van wederpartij of op zaken die zich in de macht van wederpartij bevinden en die in eigendom aan First Impression toebehoren of op goederen van wederpartij waarop First Impression een zekerheidsrecht heeft;
 • een of meerdere van voornoemde omstandigheden zich voordoen ter zake een aan wederpartij gelieerde onderneming die met First Impression een overeenkomst gesloten heeft.

In de onder het tweede tot en met vijfde liggende streepje genoemde gevallen raakt Wederpartij in verzuim. In alle gevallen is First Impression na verzuim bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen, een en ander zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is en onverminderd het recht van First Impression om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 :            Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen First Impression en wederpartij is Nederlands recht met uitsluiting van het CISG van toepassing. Slechts de Nederlandse rechter is bevoegd om van eventuele geschillen tussen First Impression en Wederpartij kennis te nemen. De rechter te Breda is exclusief bevoegd behoudens toepasselijkheid van artikel 93 Rv. First Impression blijft echter bevoegd wederpartij te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van wederpartij.

Hoofdstuk 2 – Specifieke Bepalingen

Artikel 19:             Bepalingen inzake huur en verhuur van zaken

 1. Dit artikel is van toepassing op iedere rechtsverhouding waarbij First Impression als verhuurder optreedt.
 2. De huurperiode vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen, of op het moment dat het gehuurde aan Wederpartij wordt afgeleverd conform het bepaalde in artikel 19.3, als dit laatste eerder plaatsvindt.
 3. Terbeschikkingstelling van verhuurde zaken vindt plaats door terbeschikkingstelling in het magazijn en/of pand van First Impression (‘Ex Works’).
 4. Bij terbeschikkingstelling door First Impression op door Wederpartij aangewezen locaties, wordt de huurperiode geacht te zijn gestart op het moment dat het gehuurde het magazijn en/of pand van First Impression verlaat.
 5. Het gehuurde dient in de emballage waarin het is aangeleverd (indien van toepassing) door Wederpartij te zijn geretourneerd op de overeengekomen einddatum of het overeengekomen moment. Indien Wederpartij hieraan niet voldoet, dan verbeurt hij in aanvulling op de reguliere daghuur – die doorloopt tot de overeengekomen einddatum of het overeengekomen moment – een boete die gelijk is aan de reguliere daghuur per dag of een deel daarvan. Daarnaast heeft First Impression het recht om aanvullende schadevergoeding van Wederpartij te vorderen. Partijen wijken hier uitdrukkelijk af van het bepaalde in artikel 6:92 lid 2 BW.
 6. Gebreken aan het gehuurde almede schade en verlies c.q. diefstal dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking schriftelijk aan First Impression te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden. Tevens is Wederpartij gehouden alle dan door First Impression noodzakelijke geachte medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan Wederpartij aansprakelijk is voor alle door First Impression geleden schade als gevolg van deze gebrekkige medewerking.
 7. Indien First Impression gebreken aan het verhuurde binnen een redelijke termijn na melding van het gebrek herstelt, blijft Wederpartij de huurprijs verschuldigd voor de tijd dat het gehuurde niet kunnen worden gebruikt, tenzij er sprake is van gebreken als bedoeld in artikel 7:209 BW.
 8. Het is Wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders dan na voorafgaande toestemming van First Impression. Herstel van gebreken en/of schade door Wederpartij mag alleen worden uitgevoerd door dan wel met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming en op aanwijzing van First Impression.
 9. Het gehuurde dient bij retournering in dezelfde staat (behoudens normale slijtage) te verkeren als waarin Wederpartij ze bij terbeschikkingstelling heeft ontvangen.
 10. Het is Wederpartij verboden om (delen van) het gehuurde te demonteren.
 11. Het is Wederpartij verboden het gehuurde te vervreemden, weder-, onderverhuren, uitlenen of anderszins beschikbaar te stellen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van First Impression.
 12. First Impression is slechts gehouden tot onderhoud van het gehuurde, indien Partijen dit overeen zijn gekomen.
 13. Facturen van First Impression dienen in afwijking van het bepaalde in artikel 12.1 binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden per bankoverschrijving in euro. First Impression is gerechtigd om haar moverende redenen vooruitbetaling te verlangen voordat zij de verhuurde goederen ter beschikking stelt. Het bepaalde over de kredietcheck in artikel 12.2 geldt onverkort.
 14. First Impression is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die vóór ingang van de huurperiode door de Wederpartij moet worden voldaan.
 15. Bij diefstal, vermissing of het tenietgaan van het gehuurde tijdens de huurperiode, is Wederpartij de huurprijs tot aan overeengekomen einddatum aan First Impression verschuldigd. Wederpartij is daarnaast gehouden de schade die First Impression lijdt als gevolg van de diefstal, vermissing of het tenietgaan van het gehuurde aan First Impression te vergoeden. Partijen stellen deze schade vast op de nieuwwaarde van het gehuurde.
 16. In geval van schade (niet zijnde normale slijtage) aan (onderdelen en/of toebehoren van) het gehuurde is Wederpartij gehouden de reparatiekosten die met de reparatie van de schade gemoeid zijn aan First Impression te vergoeden. Hetzelfde geldt voor diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde. Wederpartij is daarnaast gehouden de schade die First Impression lijdt als gevolg van voornoemde schade aan het gehuurde of diefstal/vermissing van onderdelen en/of toebehoren aan First Impression te vergoeden, zoals, maar niet uitsluitend stilstandschade en winstderving.
 17. First Impression is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. Wederpartij dient ervoor te zorgen dat First Impression of diens gemachtigde toegang tot het gehuurde wordt verleend.
 18. Wederpartij dient het gehuurde gedurende de looptijd van de huurovereenkomst in ieder geval te verzekeren voor de gebruikelijke risico’s, zoals bijvoorbeeld schade, verlies en tenietgaan van het gehuurde.
 19. In het geval audioapparatuur wordt verhuurd ten behoeve van een of meerdere evenementen, dan wijst First Impression – zonder dat zij hiertoe verplicht is – de organisator op zijn of haar zorgplicht ten aanzien van het zoveel als mogelijk beperken van de de kans op gehoorschade bij bezoekers van het event. Wederpartij vrijwaart First Impression tegen aanspra­ken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit (het gebruik van) het gehuurde.

Artikel 20 :            Special Effects

 1. Dit artikel is van toepassing als de Wederpartij gebruik maakt van werkzaamheden bestaande uit het verzorgen van zogenaamde special effects.
 2. First Impression verzorgt in onderling overleg met Wederpartij zogenaamde special effects, waarbij er in voorkomende gevallen gevaarlijke stoffen worden gebruikt. In dit kader rust er op First Impression eveneens steeds een inspanningsverplichting.
 3. Wederpartij dient ervoor zorg te dragen en is verantwoordelijk voor een veilige werksituatie inclusief redelijkerwijs te treffen voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen; waaronder, maar niet beperkt tot, geschiktheid ruimte, crowd control, veilige afstand tussen de aanwezigen en de special effects, geschikte en werkende blusmiddelen, bescherming tegen weersinvloeden.
 4. Het is Wederpartij evenwel bekend dat het gebruik van special effects ondanks de in lid 3 genoemde maatregelen toch het risico op schade aan personen en goederen kan opleveren. Wederpartij aanvaardt dit risico.
 5. First Impression is niet aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van special effects, behoudens in het geval zij nalaat de naar haar inschatting redelijke en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen.

Artikel 21:             Creative Agency

 1. Dit artikel is van toepassing indien First Impression zich verbonden heeft tot het maken en/of leveren en/of distribueren van content c.q. visuele uitingen en/of het ontwikkelen van concepten voor Wederpartij.
 2. First Impression ondersteunt Wederpartij bij het inrichten en uitvoeren van content en het ontwikkelen van concepten en heeft ter zake uitsluitend een inspanningsverplichting.
 3. Wederpartij is verantwoordelijk voor de inhoud, de timing, de resultaten en de verdere gevolgen van de content en/of ontwikkelde concepten, ongeacht of de content en/of het ontwikkelde concept uiteindelijk wordt verspreid door First Impression of Wederpartij.
 4. First Impression spant zich in transmissie-, programmeer-, scripting- en/of logaritmefouten die leiden tot onjuistheden en/of afwijkingen in de content, zo spoedig mogelijk te herstellen. Hetzelfde geldt voor storingen in en/of niet-beschikbaarheid van content. Evenwel kan First Impression niet uitsluiten dat genoemde gebreken zich voordoen.
 5. Indien door First Impression in opdracht van de Wederpartij content op maat gemaakt wordt, verkrijgt de Wederpartij de intellectuele eigendomsrechten op de zogenaamde ‘eindbestanden’. De open bestanden waarvan gebruik wordt gemaakt voor het vervaardigen van de eindbestanden behoren tot het intellectueel eigendomsrecht van First Impression met uitzondering van statische designs (open bestanden in de vorm van onder andere PSD en Illustrator welke worden vervaardigd met de assets van de Wederpartij). Op eerstgenoemde open bestanden voor animaties verkrijgt de Wederpartij – na volledige betaling van de facturen – een eeuwigdurende gebruikerslicentie om niet. Het is de Wederpartij niet toegestaan om de open bestanden door te verkopen c.q. hierop wijzigingen aan te brengen.

Artikel 22:             Servicedesk

 1. Dit artikel is van toepassing als Wederpartij gebruik maakt van ondersteuning middels de servicedesk van First Impression.
 2. First Impression zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgens de bij haar gebruikelijke procedures. First Impression staat niet in voor de volledigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt gegeven op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van First Impression.
 3. Facturen van First Impression dienen in afwijking van het bepaalde in artikel 12.1 te geschieden vóór het begin van de periode waarover is bepaald dat First Impression ondersteuning via de servicedesk aan Wederpartij zal bieden.
 4. Als partijen een vergoeding op regiebasis overeen zijn gekomen, wordt door First Impression steeds aan het einde van iedere maand een factuur verstrekt aan Wederpartij, welke factuur binnen dertig dagen dient te worden betaald.