Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

 

First Impression Audiovisual B.V. (KvK-nummer: 64847268), First Impression Events B.V. (KvK-nummer: 78123941), First Impression Solutions B.V. (KvK-nummer: 73359874), First Impression International B.V. (KvK-nummer: 82224528), First Impression France SAS (RCS: Paris B 917 846 834) en First Impression Germany GMBH (Amtsgericht: HRB 18790) 

Maidstone 24  

5026 SK Tilburg 

https://firstimpression.com/algemene-voorwaarden/ 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Aflevering:het feitelijk ter beschikking stellen van de zaken aan Wederpartij; 

First Impression: First Impression Audiovisual B.V. en/of First Impression Events B.V. en/of  

First Impression Solutions B.V. en/of First Impression International B.V. en/of First `Impression France SAS en/of First Impression Germany GMBH. 

Schriftelijk:hieronder wordt mede begrepen per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld; 

Wederpartij: de wederpartij van First Impression. Deze partij kan koper en/of huurder van goederen en/of opdrachtgever zijn, of krachtens enige andere rechtsbetrekking partij van First Impression zijn. 

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

 1. De bepalingen uit hoofdstuk 1 van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsverhouding tussen First Impression en Wederpartij. In hoofdstuk 2 zijn nog bepalingen opgenomen ter zake in dat hoofdstuk nader genoemde specifieke rechtsverhoudingen. Deze bepalingen zijn naast de bepalingen uit hoofdstuk 1 van toepassing.  
 2. Ingeval van strijdigheid van bepalingen opgenomen in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, prevaleren de bepalingen in hoofdstuk 2.  

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE  BEPALINGEN 

Artikel 3: Uitbreiding beschermde personen – derdenbeding 

Deze voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van aan First Impression gelieerde rechtspersonen, de (middellijk) bestuurders en aandeelhouders van First Impression en aan hen gelieerde rechtspersonen alsmede ten behoeve van alle voor First Impression en gelieerde rechtspersonen werkzame personen, waaronder ingeschakelde derden. Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen als ware zij First Impression. 

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes 

 1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van First Impression zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door Wederpartij aanvaard, dan heeft First Impression het recht het aanbod uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 
 2. De door First Impression in aanbiedingen, offertes en/of prijslijsten gehanteerde en vermelde prijzen zijn exclusief btw en eventuele kosten, zoals transport- en administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.  
 3. Tussen First Impression en Wederpartij komt een overeenkomst pas tot stand, als First Impression dit aan Wederpartij schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien First Impression een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt. 
 4. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor First Impression (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van (wijzigingen in) wet- en regelgeving, valutaschommelingen of prijswijzigingen bij de door First Impression ingeschakelde toeleveranciers of derden of niet-beschikbaarheid van de zaken bij de doorgaans door First Impression gebruikte (toe-)leveranciers, is First Impression gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan Wederpartij in rekening te brengen. 
 5. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden of modellen, alsmede opgaven van afmetingen, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van First Impression zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. De hoedanigheden van te leveren of tot stand te brengen zaken kunnen van deze voorbeelden of modellen afwijken, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat zou worden geleverd of tot stand gebracht conform het getoonde of verstrekte voorbeeld of model.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Wederpartij draagt er zorg voor, dat alle gegevens en zaken waarvan First Impression aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan First Impression worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of zaken niet tijdig aan First Impression zijn verstrekt, heeft First Impression het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Wederpartij in rekening te brengen. 
 2. First Impression is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat First Impression is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of content, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor First Impression kenbaar was. 
 3. Technische en andere eisen die door Wederpartij aan de te leveren of tot stand te brengen zaken worden gesteld en die afwijken van de in de branche gebruikelijke eisen in Nederland, dienen voor het sluiten van de overeenkomst door Wederpartij nadrukkelijk en schriftelijk te worden gemeld.  
 4. First Impression is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het wijzigingen betreft – aan de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie – die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften, en indien het geringe wijzigingen betreft die een verbetering betekenen. 
 5. Alle opdrachten van Wederpartij worden met terzijdestelling van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door First Impression. First Impression bepaalt door welke persoon of personen, waaronder ook derden worden begrepen, de overeenkomst wordt uitgevoerd. Ook bepaalt First Impression op welke wijze en met welke middelen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van Wederpartij, mits dit naar het oordeel van First Impression bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht. First Impression zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. 
 6. Indien en voor zover First Impression op verzoek van Wederpartij derden (zoals artiesten) inschakelt bij de uitvoering van haar werkzaamheden, is First Impression gerechtigd namens Wederpartij de door deze derden gestelde voorwaarden te accepteren. Wederpartij is alsdan eveneens aan deze voorwaarden gebonden.   

Artikel 6: Verplichtingen Wederpartij 

 1. Wederpartij dient er voorts voor te zorgen dat: 
 2. First Impression op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften; 
 3. de door Wederpartij aan First Impression verstrekte informatiedragers en overige hardware, elektronische bestanden, software en dergelijke vrij zijn van virussen en/of defecten; 
 4. de door Wederpartij gebruikte systemen, hard- en software en overige data infrastructuur (afdoende) beveiligd zijn; 
 5. de door Wederpartij ingeschakelde derden de door hen uit te voeren werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat First Impression hierdoor niet belemmerd wordt en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst; 
 6. de door Wederpartij aan First Impression verstrekte instructies, informatie, ontwerpen en/of andere stukken en/of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of materialen de rechten van derden niet schenden;  
 7. First Impression binnen een redelijke termijn te waarschuwen, indien First Impression haar werkzaamheden niet op een eventueel afgesproken tijdstip kan verrichten; 
 8. First Impression tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen; 
 9. First Impression voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de eventueel voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water. De energiekosten zijn voor rekening van Wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van de benodigde energie zijn voor rekening van Wederpartij; 
 10. op de locatie waar First Impression en/of de door First Impression ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten de door First Impression en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden; 
 11. de locatie waar zaken van First Impression opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden. 
 12. Het risico van zaken die zich vanwege de uit te voeren werkzaamheden onder het beheer van First Impression bevinden, blijft bij Wederpartij berusten. 
 13. Als niet (tijdig) aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is First Impression gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Wederpartij aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van Wederpartij. Wederpartij vrijwaart First Impression voorts voor alle aanspraken van derden die het gevolg zijn van het niet door Wederpartij voldoen aan de in dit artikel genoemde verplichtingen. Wederpartij is gehouden alle door First Impression ter zake geleden schade te vergoeden, waaronder de volledige kosten van verweer.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen 

 1. Aflevering van zaken gebeurt op de door Wederpartij aangewezen locatie. Transport van zaken naar Wederpartij vindt plaats voor rekening en risico van Wederpartij. Wederpartij kan zich tegen deze risico’s verzekeren. Indien en voor zover First Impression de zaken niet slechts levert, maar ook installeert, kan (uitsluitend) First Impression ook besluiten de zaken voor haar rekening en risico en op een door haar te bepalen wijze te vervoeren naar de door de Wederpartij aangewezen locatie. 
 2. De levertijd en/of uitvoeringstermijn wordt door First Impression altijd bij benadering vastgesteld en op basis van gebruikelijke leveringstermijnen van zaken bij de (toe-)leveranciers van First Impression, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. First Impression gaat bij de vaststelling ervan uit dat zij de overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar dan bekend zijn. De levertijd en/of uitvoeringstermijn gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en specificaties, in het bezit zijn van First Impression, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor levering en/of uitvoering is voldaan (zoals het binnen de vastgestelde termijnen beschikbaar zijn van de zaken nodig voor de levering en/of uitvoering). Bij niet-tijdige Aflevering of uitvoering dient Wederpartij First Impression altijd schriftelijk in gebreke te stellen.  
 3. First Impression is gehouden tot vergoeding van de schade die Wederpartij lijdt vanaf het moment waarop First Impression in verzuim verkeert ter zake de tijdige levering. Bij niet-tijdige Aflevering of uitvoering is ieder recht van Wederpartij jegens First Impression op enige vergoeding beperkt tot een maximum van 1% van het factuurbedrag, tenzij het te laat geleverde of uitgevoerde een individueel gefactureerde prestatie of een individualiseerbaar gedeelte daarvan betrof, in welk geval vergoeding beperkt is tot 1% van de factuurwaarde daarvan. Dit recht op vergoeding vervalt binnen een jaar nadat First Impression in verzuim is geraakt. 
 4. First Impression is gerechtigd de overeenkomst in fasen uit te voeren. Dit geldt niet indien een deellevering en/of -uitvoering geen zelfstandige waarde heeft. Indien er sprake is van een deellevering en/of –uitvoering dan is First Impression gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien een dergelijke factuur niet (tijdig) wordt betaald dan is First Impression gerechtigd de levering en/of uitvoering van volgende fasen op te schorten. 
 5. Wederpartij is en blijft verantwoordelijk voor de beveiliging en updates van de door haar gebruikte systemen. Hetzelfde geldt voor de integratie tussen de geleverde hardware en de door Wederpartij gebruikte systemen.  
 6. Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen en/of de overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten op het moment waarop deze zaken aan hem worden afgeleverd en/of afgesproken is dat de werkzaamheden worden verricht. Indien Wederpartij dit weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering en/of het uitvoeren van de werkzaamheden, dan is First Impression gerechtigd wachturen en/of de hieruit voortvloeiende kosten bij Wederpartij in rekening te brengen en zullen de zaken worden getransporteerd en opgeslagen bij First Impression of een derde, op kosten en voor risico van Wederpartij. 

Artikel 7: Emballage 

 1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin zaken worden afgeleverd, blijft eigendom van First Impression. First Impression is gerechtigd voor deze emballage statiegeld bij Wederpartij in rekening te brengen. First Impression is verplicht deze emballage terug te nemen, tegen de prijs die Wederpartij in rekening is gebracht, mits de emballage franco geretourneerd is binnen een door First Impression bepaalde periode na de leveringsdatum en/of op een door partijen overeengekomen tijdstip.  
 2. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is Wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld ter zake de betreffende emballage. 
 3. Indien de in artikel 8.2 bedoelde schade hoger uitvalt dan het in rekening gebrachte statiegeld, is First Impression gerechtigd de emballage niet terug te nemen. Wederpartij is gehouden de emballage dan tegen kostprijs, verminderd met het reeds door hem betaalde statiegeld, aan First Impression te betalen. 
 4. De in artikel 8.1 genoemde verplichting voor First Impression om de emballage retour te nemen, geldt niet buiten Nederland, behoudens indien First Impression uitdrukkelijk anders vermeld. De kosten voor emballage leiden dan dus tot een verhoging van de prijs. 

Artikel 9: Meerwerk 

 1. First Impression is bevoegd extra kosten in rekening te brengen die het gevolg zijn van onjuiste mededeling van Wederpartij, dan wel kosten die niet inbegrepen zijn in de offerte/ aanbieding. Tevens is First Impression gerechtigd extra kosten in rekening te brengen die het gevolg zijn van het niet beschikbaar zijn van zaken bij haar gebruikelijke (toe-) leveranciers, waardoor deze bij andere (toe-)leveranciers betrokken moeten worden met meerkosten tot gevolg. 
 2. Indien First Impression op verzoek van en/of met voorafgaande instemming van Wederpartij werkzaamheden en/of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de aanvankelijk overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden en/of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van First Impression.  
 3. Verrekening van meerwerk geschiedt ineens nadat de werkzaamheden door First Impression zijn afgerond.  
 4. Op het verrichte meerwerk is het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. 

Artikel 10: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn 

 1. Wederpartij dient de geleverde zaken bij Aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Wederpartij ten minste na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, zoals of: 
  • de juiste zaken zijn geleverd; 
  • de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst; 
  • de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.  
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Wederpartij deze binnen zeven dagen na Aflevering schriftelijk te melden bij First Impression op straffe van verval van dat recht. 
 3. Klachten over verrichte werkzaamheden en diensten dienen ingeval de werkzaamheden en diensten zichtbare gebreken tot gevolg hebben binnen zeven dagen nadat de werkzaamheden zijn voltooid schriftelijk te worden gemeld aan First Impression, op straffe van verval van recht.  
 4. Niet-zichtbare gebreken over zaken en/of werkzaamheden en diensten dient Wederpartij binnen veertien dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een jaar na Aflevering en/of nadat de werkzaamheden zijn voltooid schriftelijk te melden aan First Impression, op straffe van verval van recht. 
 5. Als gebreken en/of tekorten zijn niet te kwalificeren: 
  • onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen; 
  • verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen van de zaken; 
  • zaken die na ontvangst door de Wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of zich niet langer in de originele verpakking bevinden.  
 6. Wederpartij dient zaken of (bewijs)stukken waarover hij klaagt te bewaren, zodat First Impression een reële mogelijkheid heeft deze te inspecteren, op straffe van verval van recht van Wederpartij. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt dan wel indien het noodzakelijk blijkt dat First Impression ter plekke in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te onderzoeken, zijn de kosten hiervan slechts voor rekening en risico van First Impression indien First Impression daarmee vooraf schriftelijk instemt. 
 7. Indien First Impression blijkt dat een klacht gegrond is dan kan First Impression, naar haar keuze: de koopsom of een vergoeding (terug)betalen; de werkzaamheden/ diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen of; de zaken/ diensten alsnog leveren tenzij dit inmiddels voor Wederpartij zinloos is geworden. Dit laatste dient door Wederpartij gemotiveerd aangetoond te worden. Als First Impression aansprakelijk is voor schade van Wederpartij dan geldt telkens het bepaalde in Artikel 12. 
 8. Wederpartij is na voorafgaande schriftelijke toestemming van First Impression onder de hierna te noemen voorwaarde bevoegd om een overeenkomst voor wat betreft een nader overeen te komen gedeelte van de te leveren zaken partieel te ontbinden, dan wel de betreffende zaken te vervangen, voordat transport van deze zaken naar Wederpartij plaatsvindt: Wederpartij dient de door First Impression reeds aantoonbaar gemaakte kosten ter zake de zaken onverwijld te vergoeden. Deze kosten bestaan in ieder geval, maar niet uitsluitend, uit de kosten voor de aanvullende engineering en project management werkzaamheden, alsmede eventuele kosten die bij First Impression in rekening worden gebracht door de leverancier van de zaken. 
 9. Wederpartij is voorts na voorafgaande schriftelijke toestemming van First Impression onder de hierna te noemen voorwaarden bevoegd om een overeenkomst voor wat betreft een nader overeen te komen gedeelte van de te leveren zaken partieel te ontbinden, dan wel de betreffende zaken te vervangen, nadat Aflevering heeft plaatsgevonden:
  • de zaak of zaken dienen uiterlijk binnen veertien dagen na aflevering te worden geretourneerd, waarbij Wederpartij de transportkosten draagt; en 
  • de zaak of zaken dienen bij retour in dezelfde staat te verkeren als deze initieel zijn afgeleverd bij Wederpartij. Indien en voor zover de zaken niet in nieuwstaat verkeren, geldt behoudens tegenbewijs, dat niet aan deze voorwaarde is voldaan; en 
  • Wederpartij is gehouden de ter zake de geleverde zaak of zaken door First Impression aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden. Deze kosten bestaan in ieder geval, maar niet uitsluitend, uit de kosten voor de aanvullende engineering en project management werkzaamheden, alsmede een door First Impression vast te stellen re-stocking fee van 50% (bij gangbare, nog niet geïnstalleerde zaken waarvan de verpakking nog aanwezig is), 75% (bij gangbare, reeds geïnstalleerde zaken waarvan de verpakking niet meer aanwezig is) of 100% (bij overige zaken). 
 10.  Het bepaalde in Artikel 10.8 en 9 geldt niet voor op maat gemaakte zaken.
 11.  First Impression is slechts gehouden tot onderhoud aan de geleverde zaken, indien Partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen.

 Artikel 11:Opzegging en beëindiging met wederzijds goedvinden 

 1. Voor zover sprake is van een overeenkomst van opdracht en/of een overeenkomst tot aanneming van werk, kan Wederpartij de overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen maar slechts wegens gewichtige redenen als bedoeld in artikel 7:408 lid 2 BW. 
 2. In geval van tussentijdse opzegging wegens gewichtige redenen is Wederpartij een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:411 BW.  
 3. Als First Impression aan de Wederpartij op basis van een licentie software ter beschikking stelt, wordt deze licentie verstrekt voor een periode van één jaar, behoudens andersluidende afspraken. De initiële periode wordt na afloop steeds automatisch met een periode van één jaar verlengd, behoudens tijdige schriftelijke opzegging door een der Partijen met inachtneming van een termijn van minimaal één maand voor het einde van de relevante periode.  

Artikel 12: Aansprakelijkheid  

 1. First Impression is verzekerd voor schade die wereldwijd is ontstaan en die verband houdt met door haar (op)geleverde zaken of de uitvoering van werkzaamheden tot een maximumbedrag van € 2.500.000,– per aanspraak en € 5.000.000,– per jaar. 
 2. Ieder recht van Wederpartij jegens First Impression op vergoeding als gevolg van een gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één Gebeurtenis, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering van First Impression ter zake gedane uitkering vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.  
 3. Indien de relevante verzekering ter zake de Gebeurtenis geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is ieder recht op vergoeding van Wederpartij jegens First Impression beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de prestatie van First Impression gedurende het tijdsvlak waarin de Gebeurtenis plaatsvond, tenzij de Gebeurtenis het gevolg is van of ziet op een individueel gefactureerde prestatie of een individualiseerbaar gedeelte daarvan, in welk geval vergoeding beperkt is tot maximaal de factuurwaarde daarvan. Bij iedere overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, geldt dat de aansprakelijkheid sowieso beperkt is tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte zelfs als het tijdsvlak langer is. 
 4. Van Wederpartij komt nooit voor vergoeding in aanmerking:  
  • indirecte schade als bedrijfsschade/gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst; 
  • schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of van personen binnen de organisatie van First Impression die niet met de leiding van haar bedrijf belast zijn; 
  • immateriële schade; 
  • in het kader van Artikel 10door Wederpartij, binnen de hersteltermijn van First Impression gemaakte kosten (bijvoorbeeld controle-/verzendkosten) 
 5. Bovenstaande beperkingen gelden ook voor onrechtmatige daden van First Impression en al dan niet impliciet door First Impression gegeven garanties. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van First Impression of van met de leiding van haar bedrijf belaste personen.  
 6. First Impression is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Wederpartij te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is beperkt tot het bedrag dat First Impression op deze derden kan verhalen. 
 7. Wederpartij vrijwaart First Impression voor alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de door First Impression uitgevoerde overeenkomst.  Wederpartij is gehouden alle door First Impression in dit verband geleden schade waaronder de volledige kosten van verweer tegen een vordering van de derde te vergoeden. 
 8. Iedere rechtsvordering van Wederpartij jegens First Impression vervalt na een jaar nadat Wederpartij daarmee bekend werd en/of diens rechtsvordering jegens First Impression geldend kon maken. 

 Artikel 13: Betaling 

 1. Facturen van First Impression dienen binnen dertig dagen na de factuurdatum te geschieden per bankoverschrijving in euro.  
 2. First Impression is gerechtigd tot het uitvoeren van een kredietcheck met betrekking tot Wederpartij. Indien uit een kredietcheck naar de mening van First Impression een negatief oordeel over de kredietwaardigheid van Wederpartij volgt, is First Impression steeds gerechtigd om teeisen dat betaling dient te geschieden voordat de levering en/of uitvoering plaatsvindt, ongeacht of de factuurtermijn als bedoeld in artikel 13.1 reeds is verstreken. 
 3. Door Wederpartij gedane betalingen strekken – zelfs als Wederpartij bij de betaling anders vermeld – steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen ter zake waarvan het eigendomsvoorbehoud reeds is vervallen en/of ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud geldt en ten slotte strekken ze ter voldoening van de facturen die het langst openstaan. 
 4. Indien Wederpartij in verzuim raakt ter zake een op hem jegens First Impression rustende betalingsverplichting dan is Wederpartij over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd conform de wettelijke handelsrente. 
 5. First Impression is steeds bevoegd om al hetgeen zij al dan niet opeisbaar van Wederpartij en/op een aan Wederpartij gelieerde onderneming te vorderen heeft te verrekenen met een eventuele tegenvordering van Wederpartij en/op een aan Wederpartij gelieerde onderneming. Wederpartij is zonder toestemming van First Impression niet bevoegd om zijn eventuele vorderingen op First Impression te verrekenen. Wederpartij komt jegens First Impression geen enkel opschortingsrecht toe. Onder ‘een aan Wederpartij gelieerde onderneming’ wordt verstaan de onderneming die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoort, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.  

Artikel 14: Geheimhouding 

Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding ten aanzien van de informatie die er met betrekking tot de andere partij bekend is geworden en waarvan kan en mag worden aangenomen dat mededeling hiervan aan derden de belangen van deze partij zal schaden. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.  

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten 

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom verband houdende met de op grond van de overeenkomst ontwikkelde en/of aan Wederpartij ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal en de daarmee gemaakte toepassingsprogramma’s en overige verrichte prestaties daarvan, berusten uitsluitend bij First Impression, haar licentiegevers en/of haar toeleveranciers en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij in het kader van de offerte en/of overeenkomst. 
 2. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die aan Wederpartij bij deze Algemene Voorwaarden, de overeenkomst tussen partijen en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden, niet verpandbaar en niet sublicentieerbaar. Bij overtreding van het hiervoor bepaalde door Wederpartij verbeurt Wederpartij aan First Impression een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,– per overtreding en € 5.000,– per week, dat de overtreding voortduurt. Daarnaast behoudt First Impression haar recht op vergoeding van de volledig geleden schade.  
 3. First Impression behoudt het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden/ diensten toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. 
 4. Indien en voor zover er sprake is van programmatuur die specifiek is ontwikkeld voor Wederpartij berusten de intellectuele eigendomsrechten ter zake de voor Wederpartij ontwikkelde programmatuur bij Wederpartij. Deze intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen aan Wederpartij nadat de overeenkomst volledig is uitgevoerd én Wederpartij aan haar contractuele (betalings-) verplichtingen jegens First Impression heeft voldaan.  

Artikel 16: Zekerheid 

 1. First Impression behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Wederpartij geleverde en te leveren zaken voor ter zake van vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door First Impression aan wederpartij krachtens overeenkomst geleverde en te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van Wederpartij verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. 
 2. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door Wederpartij niet worden verwerkt en slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. 
 3. Indien Wederpartij zijn verplichtingen jegens First Impression niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is First Impression gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in artikel 16.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij wederpartij of derden die zaak voor wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. Wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag, onverminderd het recht van First Impression om volledige schadevergoeding en nakoming te vorderen. 
 4. Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud van First Impression geleverde zaken te voorzien van aanduidingen dat deze zaken geleverd zijn via en dus eigendom zijn van First Impression, bij gebreke waarvan wordt vermoed dat alle bij Wederpartij aanwezige zaken van diezelfde soort in eigendom toebehoren aan First Impression. Dit laatste is een bewijsovereenkomst.  
 5. Wederpartij is jegens First Impression gehouden om voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van First Impression op wederpartij, uit welke hoofde ook, op eerste verzoek van First Impression, (aanvullende) zekerheid te stellen die naar de mening van First Impression zodoende is dat zij doorlopend naar haar oordeel voldoende zekerheid heeft en zal hebben. 
 6. Wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. Wederpartij dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van First Impression ter inzage te geven. 

Artikel 17: Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming van First Impression die (mede) wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet aan First Impression kunnen worden toegerekend en niet voorzienbaar waren. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval, maar niet uitsluitend: stagnatie en/of tekortkomingen bij toeleveranciers, producenten of andere derden – zoals (zee)vervoerders en douane – waarvan First Impression afhankelijk is; het weer; stakingen of werkonderbrekingen; groot en klein molest; natuurgeweld zoals aardbevingen; terrorisme; brand; verlies of diefstal; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en/of andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; een bedrijfsonderbreking, blokkades van wegen, waterwegen en havens; import- of handelsbeperkingen en; cybercriminaliteit. 
 2. First Impression heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat First Impression haar verbintenis had moeten nakomen. 
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van First Impression opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door First Impression niet mogelijk is langer duurt dan 10 werkdagen dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat partijen in dat geval over en weer tot enige vergoeding gehouden zijn. 
 4. Indien First Impression bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 18: Opeisbaarheid vorderingen & opschorting/ontbinding 

Alle vorderingen van First Impression op wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in het geval: 

 • Wederpartij in verzuim raakt met betrekking tot één van zijn verplichtingen jegens First Impression; 
 • na het sluiten van de overeenkomst aan First Impression ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 
 • Wederpartij in verzuim is met betrekking tot zijn verplichtingen jegens zijn (huis)bank.  
 • door wederpartij of een derde: ter zake wederpartij, surseance, faillissement, enige (vorm van) insolventieprocedure of gerechtelijke of buitengerechtelijke schuldsanering wordt aangevraagd of aangeboden of; beslag wordt gelegd op een substantieel deel van de goederen van wederpartij of op zaken die zich in de macht van wederpartij bevinden en die in eigendom aan First Impression toebehoren of op goederen van wederpartij waarop First Impression een zekerheidsrecht heeft;   
 • een of meerdere van voornoemde omstandigheden zich voordoen ter zake een aan wederpartij gelieerde onderneming die met First Impression een overeenkomst gesloten heeft.  

In de onder het tweede tot en met vijfde liggende streepje genoemde gevallen raakt Wederpartij in verzuim. In alle gevallen is First Impression na verzuim bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen, een en ander zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is en onverminderd het recht van First Impression om schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 19: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter 

Op de rechtsverhouding tussen First Impression en wederpartij is Nederlands recht met uitsluiting van het CISG van toepassing. Slechts de Nederlandse rechter is bevoegd om van eventuele geschillen tussen First Impression en Wederpartij kennis te nemen. De rechter te Breda is exclusief bevoegd behoudens toepasselijkheid van artikel 93 Rv. First Impression blijft echter bevoegd wederpartij te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van wederpartij. 

HOOFDSTUK 2 – SPECIFIEKE BEPALINGEN 

Artikel 20: Bepalingen inzake huur en verhuur van zaken 

 1. Dit artikel is van toepassing op iedere rechtsverhouding waarbij First Impression als verhuurder optreedt. 
 2. De huurperiode vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen, of op het moment dat het gehuurde aan Wederpartij wordt afgeleverd conform het bepaalde in artikel 20.3,als dit laatste eerder plaatsvindt. 
 3. Terbeschikkingstelling van verhuurde zaken vindt plaats door terbeschikkingstelling in het magazijn en/of pand van First Impression (‘Ex Works’). 
 4. Bij terbeschikkingstelling door First Impression op door Wederpartij aangewezen locaties, wordt de huurperiode geacht te zijn gestart op het moment dat het gehuurde het magazijn en/of pand van First Impression verlaat. 
 5. Het gehuurde dient in de emballage waarin het is aangeleverd (indien van toepassing) door Wederpartij te zijn geretourneerd op de overeengekomen einddatum of het overeengekomen moment. Indien Wederpartij hieraan niet voldoet, dan verbeurt hij in aanvulling op de reguliere daghuur – die doorloopt tot de overeengekomen einddatum of het overeengekomen moment – een boete die gelijk is aan de reguliere daghuur per dag of een deel daarvan. Daarnaast heeft First Impression het recht om aanvullende schadevergoeding van Wederpartij te vorderen. Partijen wijken hier uitdrukkelijk af van het bepaalde in artikel 6:92 lid 2 BW.  
 6. Gebreken aan het gehuurde almede schade en verlies c.q. diefstal dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking schriftelijk aan First Impression te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden. Tevens is Wederpartij gehouden alle dan door First Impression noodzakelijke geachte medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan Wederpartij aansprakelijk is voor alle door First Impression geleden schade als gevolg van deze gebrekkige medewerking. 
 7. Indien First Impression gebreken aan het verhuurde binnen een redelijke termijn na melding van het gebrek herstelt, blijft Wederpartij de huurprijs verschuldigd voor de tijd dat het gehuurde niet kunnen worden gebruikt, tenzij er sprake is van gebreken als bedoeld in artikel 7:209 BW. 
 8. Het is Wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders dan na voorafgaande toestemming van First Impression. Herstel van gebreken en/of schade door Wederpartij mag alleen worden uitgevoerd door dan wel met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming en op aanwijzing van First Impression. 
 9. Het gehuurde dient bij retournering in dezelfde staat (behoudens normale slijtage) te verkeren als waarin Wederpartij ze bij terbeschikkingstelling heeft ontvangen.  
 10. Het is Wederpartij verboden om (delen van) het gehuurde te demonteren. 
 11. Het is Wederpartij verboden het gehuurde te vervreemden, weder-, onderverhuren, uitlenen of anderszins beschikbaar te stellen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van First Impression. 
 12. First Impression is slechts gehouden tot onderhoud van het gehuurde, indien Partijen dit overeen zijn gekomen. 
 13. Facturen van First Impression dienen in afwijking van het bepaalde in artikel 13.1 binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden per bankoverschrijving in euro. Het bepaalde over de kredietcheck in artikel 13.2 geldt onverkort. 
 14. First Impression is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die vóór ingang van de huurperiode door de Wederpartij moet worden voldaan.  
 15. Bij diefstal, vermissing of het tenietgaan van het gehuurde tijdens de huurperiode, is Wederpartij de huurprijs tot aan overeengekomen einddatum aan First Impression verschuldigd. Wederpartij is daarnaast gehouden de schade die First Impression lijdt als gevolg van de diefstal, vermissing of het tenietgaan van het gehuurde aan First Impression te vergoeden. Partijen stellen deze schade vast op de nieuwwaarde van het gehuurde.  
 16. In geval van schade (niet zijnde normale slijtage) aan (onderdelen en/of toebehoren van) het gehuurde is Wederpartij gehouden de reparatiekosten die met de reparatie van de schade gemoeid zijn aan First Impression te vergoeden. Hetzelfde geldt voor diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde. Wederpartij is daarnaast gehouden de schade die First Impression lijdt als gevolg van voornoemde schade aan het gehuurde of diefstal/vermissing van onderdelen en/of toebehoren aan First Impression te vergoeden, zoals, maar niet uitsluitend stilstandschade en winstderving. 
 17. First Impression is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. Wederpartij dient ervoor te zorgen dat First Impression of diens gemachtigde toegang tot het gehuurde wordt verleend. 
 18. Wederpartij dient het gehuurde gedurende de looptijd van de huurovereenkomst in ieder geval te verzekeren voor de gebruikelijke risico’s, zoals bijvoorbeeld schade, verlies en tenietgaan van het gehuurde.  
 19. Wederpartij vrijwaart First Impression tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit (het gebruik van) het gehuurde. 

Artikel 21: Special Effects 

 1. Dit artikel is van toepassing als de Wederpartij gebruik maakt van werkzaamheden bestaande uit het verzorgen van zogenaamde special effects. 
 2. First Impression verzorgt in onderling overleg met Wederpartij zogenaamde special effects, waarbij er in voorkomende gevallen gevaarlijke stoffen worden gebruikt. In dit kader rust er op First Impression steeds een inspanningsverplichting. 
 3. Wederpartij dient ervoor zorg te dragen en is verantwoordelijk voor een veilige werksituatie inclusief redelijkerwijs te treffen voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen; waaronder, maar niet beperkt tot, geschiktheid ruimte, crowd control, veilige afstand tussen de aanwezigen en de special effects, geschikte en werkende blusmiddelen, bescherming tegen weersinvloeden. 
 4. Het is Wederpartij evenwel bekend dat het gebruik van special effects ondanks de in lid 3 genoemde maatregelen toch het risico op schade aan personen en goederen kan opleveren. Wederpartij aanvaardt dit risico.  
 5. First Impression is niet aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van special effects, behoudens in het geval zij nalaat de naar haar inschatting redelijke en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen. 

Artikel 22: Creative Agency  

 1. Dit artikel is van toepassing indien First Impression zich verbonden heeft tot het maken en/of leveren en/of distribueren van content c.q. visuele uitingen en/of het ontwikkelen van concepten voor Wederpartij. 
 2. First Impression ondersteunt Wederpartij bij het inrichten en uitvoeren van content en het ontwikkelen van concepten en heeft ter zake uitsluitend een inspanningsverplichting. 
 3. Wederpartij is verantwoordelijk voor de inhoud, de timing, de resultaten en de verdere gevolgen van de content en/of ontwikkelde concepten, ongeacht of de content en/of het ontwikkelde concept uiteindelijk wordt verspreid door First Impression of Wederpartij.  
 4. First Impression spant zich in transmissie-, programmeer-, scripting- en/of logaritmefouten die leiden tot onjuistheden en/of afwijkingen in de content, zo spoedig mogelijk te herstellen. Hetzelfde geldt voor storingen in en/of niet-beschikbaarheid van content. Evenwel kan First Impression niet uitsluiten dat genoemde gebreken zich voordoen.  

Artikel 23: Servicedesk 

 1. Dit artikel is van toepassing als Wederpartij gebruik maakt van ondersteuning met betrekking tot de door First Impression middels de servicedesk. 
 2. First Impression zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgens de bij haar gebruikelijke procedures. First Impression staat niet in voor de volledigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt gegeven op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van First Impression.  
 3. Wederpartij betaalt periodiek een vergoeding voor het gebruik van de ondersteuning middels de servicedesk, behalve als Partijen een vergoeding op regiebasis overeen zijn gekomen, dan geldt het bepaalde in artikel 22.4. Facturen van First Impression dienen in afwijking van het bepaalde in artikel 13.1 te geschieden vóór het begin van de periode waarover is bepaald dat First Impression ondersteuning via de servicedesk aan Wederpartij zal bieden.  
 4. Als partijen een vergoeding op regiebasis overeen zijn gekomen, wordt door First Impression steeds aan het einde van iedere maand een factuur verstrekt aan Wederpartij, welke factuur binnen dertig dagen dient te worden betaald.